Verificació de l'edat

Tens més de 18 anys?

A l'entrar a aquest lloc vostè accepta la nostra política de privacitat

Aquest lloc web requereix que tingueu 18 anys o més per accedir-hi. Verifiqueu la vostra edat per veure el contingut.

Termes i Condicions

CONDICIONS GENERALS

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

Per poder adquirir qualsevol dels productes mostrats al web l’usuari ha d’estar capacitat legalment d’acord amb l’Ordenament Jurídic Espanyol.

Per a l’adquisició de begudes alcohòliques l’usuari haurà de ser major de 18 anys. Amb aquestes Condicions d’ús es prohibeix de manera expressa la compra de begudes alcohòliques per menors d’edat.

1.- ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT
Les presents Condicions, regulen la relació jurídica derivada dels processos de compra formalitzats pels usuaris a través de la pàgina web de Ataronxia. Els usuaris accepten expressament l’adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada per Ataronxia en el moment en què l’usuari contracti el producte en el qual està interessat. Per tant, l’usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d’algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l’última vegada que va accedir.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals de contractació l’usuari declara:

 1. Que és una persona amb capacitat per a contractar major d’edat.
 2. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació.

L’usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l’inici de procediment de compra de productes, a les condicions de contractació, podent ser emmagatzemades i / o reproduïdes en un suport durador. I un cop, l’usuari contracti un producte, rebrà via correu electrònic, la confirmació dels productes contractats juntament amb les condicions generals que regeixen la relació contractual. Amb la contractació de qualsevol producte, l’usuari accepta expressament que les còpies i confirmacions que exigeix ​​notificar l’article 99.2 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, li siguin notificades via correu electrònic.

2.- NATURALESA DEL CONTRACTE
Mitjançant aquest contracte, Ataronxia – dixansdage SL (amb domicili social a Barcelona, C / dels Abaixadors 11 bis, / NIF B-67.585.232) ven a el client (qualsevol persona física o jurídica amb la qual Ataronxia subscrigui qualsevol contracte de compravenda de la seva pàgina web ) i aquest compra a Ataronxia el producte especificat a la factura / albarà / comanda. S’entén per “contracte” l’operació de compravenda que s’instrumenta mitjançant aquest document. S’entén per “producte” la mercaderia objecte de compra.

3.- PREU
Els preus dels nostres productes s’expressen en euros i inclouen l’Impost de el Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte.

Ataronxia es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

No assumim la responsabilitat sobre qualsevol error tipogràfic o aritmètic que pogués constar a la pàgina.

4.- DISPONIBILITAT
Les nostres ofertes i preus són vàlides mentre s’exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles.

Ens reservem la possibilitat d’assignar un màxim d’ampolles de cada varietats de roms macerats i / o melmelades per client. Les assignacions es faran per rigorós ordre de recepció de la comanda.

Normalment només oferim productes que tenim en estoc en el nostre magatzem / nostra botiga física. En el cas de no disposar de l’anyada sol·licitada es podrà substituir per la posterior sempre que estigui disponible. Per als productes que no es trobin en els nostres magatzems, les nostres ofertes són vàlides amb la condició que hi hagi disponibilitat. Dins d’aquest marc, es facilitaran indicacions sobre la disponibilitat dels productes en el moment en què es processi cada comanda.

En el cas que un producte no estigui disponible i no es pugui substituir després del processament d’una comanda, s’informarà el comprador per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda podent el mateix acceptar o cancel·lar la comanda. En qualsevol cas, el client rebrà la devolució de l’import parcial o complet en un termini màxim de 72 h.

5.- PAGAMENT
El pagament del producte s’efectuarà en línia amb targeta de crèdit VISA, MASTERCARD o mitjançant la plataforma PAYPAL.

Ataronxia farà lliurament de la corresponent factura al client quan aquest així ho sol·liciti a l’omplir les dades de contractació. Aquesta factura se li lliurarà físicament juntament amb la comanda. El càrrec a la targeta de crèdit es farà en el moment de la compra.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d’un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies a el protocol SSL. Així, Ataronxia garanteix la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, d’acord amb el que estableix la Llei 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. De manera aleatori, per reforçar la seguretat i per verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d’una comanda, l’empresa podrà sol·licitar a el client dades complementàries (com còpia de l’DNI o justificant de domicili de menys de tres mesos d’antiguitat) que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta. El document haurà de ser enviat en un termini de cinc dies hàbils, reservant Ataronxia el dret a efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents sol·licitats o si aquests no són vàlids.

Igualment, Ataronxia es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d’un client amb el qual mantingui un litigi respecte a el pagament d’una comanda anterior.

En el moment en que premi el botó “ACCEPTAR” durant la confirmació de la comanda, el banc verifica la validesa de el nombre de la targeta de crèdit i comprova que no estigui bloquejada.

Ataronxia no té en cap cas accés a les seves dades bancàries ni els guarda en els seus servidors. Per aquest motiu, haurà de facilitar de nou cada vegada que faci una nova transacció a la nostra pàgina web. D’aquesta manera s’obté una doble protecció contra abusos i fraus.

6.- LLIURAMENT
Ataronxia realitza els lliuraments a Espanya, península i fora de la península.

Els productes s’envien a l’adreça indicada pel client durant la realització de la comanda. Per tal d’optimitzar el lliurament, convidem a comprador a que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat laborables de dilluns a divendres de 9:00 a 19.00 hores.

En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre’l, li deixarà una nota fent constar l’intent de lliurament. Si us plau contacti amb l’agència de transport el més aviat possible a través de l’nombre de telèfon que trobareu a la nota, per tal d’acordar una nova entrega.

Si en aquesta segona entrega no hi hagués ningú per rebre’l, li deixarà una nota de nou fent constància del segon intent de lliurament. A partir de llavors, la seva comanda romandrà a l’oficina de l’agència de transport durant 15 dies. Després d’haver transcorregut aquests dies, la seva comanda serà retornat al nostre magatzem.

En el moment en que rebi el seu paquet, ha de:

 1. Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
 2. Assenyalar qualsevol anomalia en l’albarà de lliurament, fent constar les seves reserves i incloent la seva signatura.
 3. Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l’obre en la seva presència, però pot revisar la caixa des de l’exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepti la comanda. El nostre partner ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou enviament sense cap cost per a vostè.

Ataronxia no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l’enviament.

NOTA: Les comandes per recollir a la nostra botiga de C / dels Abaixadors, 11 B estaran disponibles 24 hores després de realitzar la comanda i després de la recepció de la confirmació conforme aquest ha estat retirat del nostre magatzem. Les comandes en línia es preparen a la nostra botiga física.

7.- CANCELACIONS, DEVOLUCIONS I DESISTIMENTS
Les comandes es poden cancel·lar sense cap cost fins al moment en que l’enviament es fa efectiu. Si rebem avís de cancel·lació un cop el paquet ja estigui enviat, es considerarà una devolució. Les devolucions poden fer-se fins a 15 dies naturals a partir de la recepció del producte segons les especificacions que segueixen.

No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior.

No es podrà acceptar cap paquet que no tingui algun dels elements d’identificació de l’emissor (nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes sol·licitats donarà lloc a el reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades per l’usuari.

El cost de devolució serà assumit per l’usuari.

Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’un error nostre o d’algun defecte del producte. En aquest cas, Ataronxia es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o es reintegrarà l’import. També es farà càrrec de les despeses de devolució i posterior enviament.

Per fer efectiva una devolució poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu electrònic megustataronxia@ataronxia.com. L’usuari rebrà un correu electrònic acusant el rebut de la comunicació de devolució.

No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

DESISTIMENT

El consumidor i usuari tindrà dret a desistir de l’contracte durant un període de 14 dies naturals a comptar de la recepció de la comanda sense indicar el motiu i sense incórrer en cap cost diferent a les despeses de devolució, que seran de compte de l’consumidor, excepte en el cas que el producte sigui defectuós, o hagi arribat en mal estat per danys soferts durant el transport. Podrà comunicar mitjançant el nostre correu electrònic assenyalant la seva decisió de desistir de el contracte, dins del termini esmentat a ATARONXIA megustataronxia@ataronxia.com en aquest cas li recordem que la càrrega de la prova de l’exercici de el dret de desistiment recaurà en el consumidor i usuari.

En cas de desistiment per part seva, li retornarem els diners si és el cas cobrat, sense cap cost addicional (exceptuant les despeses de lliurament) sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hàgim tingut coneixement de la seva decisió de desistiment de l’contracte. No obstant això, podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns o fins que presenti una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer.

Transcorregut aquest termini sense haver comunicat la voluntat de desistiment, no s’admetrà cap canvi o devolució.

No es podrà desistir de l’contracte en els següents supòsits, entre d’altres (article 103 Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris):

 1. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l’consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 2. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 3. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

8.- SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT
Ataronxia compleix amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa sobre serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic, pel que ha adoptat els procediments administratius i tècnics necessaris per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem.

En el moment en que un client realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries i les relatives a la seva forma de pagament, són incorporades a la nostra base de dades, utilitzant-se únicament per tramitar la comanda i enviar informació sobre ofertes i serveis de les empreses de l’ grup que puguin resultar d’interès als nostres clients. Ataronxia assegura la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients, ja que les dades personals que se sol·liciten són sempre les estrictament necessàries.

Ataronxia es compromet a no donar-los un altre ús que l’acordat ia no cedir-les ni vendre-les a tercers aliens a les empreses de el grup sota cap concepte. En qualsevol cas els clients de Ataronxia podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a megustataronxia@ataronxia.com.

En aquest sentit, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats titularitat de Ataronxia, ​​(amb domicili social a Barcelona, ​​c / dels Abaixadors 11 Bis, i NIF B-67.585.232) degudament inscrits davant el Registre General de Protecció de dades de Caràcter Personal, i per al tractament automatitzat de les seves dades, conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, a l’objecte d’accedir a la informació i als serveis facilitats per Ataronxia.com a través de la pàgina web, i si escau per al manteniment de la relació contractual, així com per a l’enviament d’ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals de les empreses de el grup.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a Ataronxia els canvis que es produeixin en els mateixos. L’usuari té dret a oposar-se a el tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració de l’contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

La política de privacitat de Ataronxia garanteix a l’usuari en tot cas la possibilitat d’exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, notificant-ho a Ataronxia enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic megustataronxia@ataronxia.com

Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Ataronxia exclusivament enviarà ofertes o comunicacions publicitàries i promocionals per via electrònica a la seva adreça de correu electrònic oa través d’un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent , a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment.

Ataronxia informa l’usuari que podrà donar-se de baixa d’aquest tipus de comunicacions, seguint les instruccions que apareixen a la fi de tots els nostres correus electrònics o comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic megustataronxia@ataronxia.com.

9.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

 1. Obligacions Ataronxia:

Ataronxia es compromet a complir amb les següents obligacions contractuals:

Prestar amb les màximes garanties a l’usuari, el servei sol·licitat per aquest acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual.

Informar expressament a l’usuari de l’existència d’aquestes condicions amb caràcter previ a l’inici de procediment de contractació.

Informar l’usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis sol·licitats, com ara el preu dels mateixos i els impostos que li siguin d’aplicació.

Posar a disposició de l’usuari un exemplar de el text de les condicions generals.

 1. Obligacions l’usuari

Per la seva banda, l’usuari es compromet a:

Dur a terme l’íntegre compliment del que estableixen les presents condicions dels serveis facilitats per Ataronxia.com, completar els formularis de registre previs a l’inici de procediment de contractació amb informació veraç i actual.

Facilitar, de forma correcta les dades bancàries sol·licitades per Ataronxia.com, pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d’una reclamació l’eximeixi d’aquesta obligació.

 1. Drets d’l’usuari:

Tota la informació proporcionada a el client tindrà el caràcter de vinculant per l’oferent en els termes establerts per la legislació vigent.

Tot usuari té dret a que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d’aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l’establiment.

10.- PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS
El període de validesa de les presents condicions, serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s’aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles.

En tot cas, Ataronxia es reserva el dret de modificar-les de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l’usuari hagués canviat o modificat el servei contractat en aquest cas són aplicables les condicions vigents en el moment de l’canvi i / o modificació.

11.- NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat afectarà només a aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta les condicions.

12.- NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT
L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. Ataronxia realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats (explorer, chrome, firefox, safari, opera).

Ataronxia no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyada la pàgina web. L’accés a aquest lloc web es realitza en un entorn no segur, de manera que la informació es transmet de forma no xifrada.

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies tenen, generalment, una durada limitada en el temps. Cap cookie d’aquest lloc web permet que pugui contactar amb el número de telèfon de l’usuari, la seva adreça de correu electrònic o amb qualsevol altre mitjà de contacte. Cap cookie d’aquest lloc web pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’única manera, en aquest lloc web, que la informació privada d’un usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació a servidor. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Ataronxia no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas Ataronxia serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Ataronxia no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest web.

13.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tota la informació continguda en http://www.ataronxia.com, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor i altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Ataronxia, ​​o als seus llicenciadors, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, de el tot o part de l’contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del website i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el « contingut “) són propietat exclusiva de Ataronxia, ​​o dels seus llicenciats, amb tots els drets reservats. Cap part d’el “Contingut” del lloc web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de http://www.ataronxia.com. Sempre que l’usuari estigui legitimat per utilitzar la pàgina web, Ataronxia atorga una llicència limitada per utilitzar i accedir a l’website i al “Contingut” del website i per descarregar legítimament i només per a ús personal i no comercial, el contingut d’aquest, sempre quan es mantinguin intactes totes les advertències sobre drets d’autor i propietat intel·lectual. No es podrà carregar o republicar “Contingut” del website en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús de el “Contingut” del website queda estrictament prohibit.

14.- MARQUES REGISTRADES
Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat d’Ataronxia.com o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de http://www.ataronxia.com que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Ataronxia sense el permís escrit de Ataronxia o de la tercera empresa.

15.- ACCIONS JUDICIALS
ataronxia es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

16.- RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA
En compliment del que estableix l’article 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 21 de maig de 2013, en el cas que el comprador tingui la condició de consumidor, l’informem de l’existència d’una plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia posada a disposició per la Comissió Europea, disponible a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ia través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions.

17.- DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ.
El present contracte es regirà per la legislació espanyola que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Qualssevol controvèrsies derivades de la contractació de productes a través d’aquesta web seran sotmeses als òrgans jurisdiccionals competents determinats per la Llei.

http://www.ataronxia.com és administrat per la societat:

dixansdage SL, amb domicili social a Barcelona, c / dels Abaixadors, 11.bis, i NIF B-67.585.232, inscrita al registre mercantil de Barcelona,

Ataronxia.com 2021 © Tots els Drets Reservats.

Copyright © DIXANSDAGE SL

No hi ha productes al carretó.